O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Projekty młodzieżowe
Projekty młodzieżowe

W projekcie "Targówek Aktywny! Razem kreujemy rzeczywistość" bierze udział młodzież z następujących szkół:

1. CII Liceum Ogólnokształcące nr 41 przy ul. Bartniczej 2

2. CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Olgierda 35/41

3. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie przy   

     ul.   Żuromińskiej 4        

4. XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa - Kuli przy ul. Oszmiańskiej 23/25    

5. Gimnazjum Nr 145 im. Jana Pawła II przy ul. Krasiczyńskiej 4/6   

W projekcie przewidziano zajęcia teoretyczne dla młodzieży, które będą prowadzone w szkołach, oraz warsztaty terenowe i wizyty studyjne w wybranych obiektach na dwóch podobszarach kryzysowych – Targówku Mieszkaniowym i Targówku Fabrycznym – wyznaczonych do rewitalizacji w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Wielokierunkowy program projektu przewiduje ponadto warsztaty z opracowywania projektów rewitalizacji, dotyczące możliwej adaptacji wybranych obiektów zlokalizowanych w podobszarach kryzysowych, w efekcie czego powstaną autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji tych obszarów i obiektów, wraz z koncepcją utworzenia Centrum Młodzieży Targówka jako miejsca aktywności lokalnej młodych z obszaru dzielnicy, wydane w wersji elektronicznej na DVD oraz upowszechnione na utworzonym w ramach projektu portalu internetowym. Warsztaty realizacji wybranych elementów najlepszych młodzieżowych projektów rewitalizacji będą działaniami zaliczanymi do kategorii działań „miękkich” (np. wystawa, pokaz, spektakl teatralny) oraz działań przestrzennych (np. działania mające na celu uatrakcyjnienie przestrzeni funkcjonalnej podwórek poprzez zaprojektowanie kompozycji z nasadzeń roślinnych, projekty elementów małej architektury w postaci mebli miejskich, tj. ławek, donic, koszy na śmieci z materiałów do recyklingu, opracowanie i wykonanie projektów murali ściennych etc). Beneficjentem projektu jest młodzież w wieku 13-18 lat z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Targówka.