O Fundacji Statut Zarząd Fundacji Kontakt

Kilka słów na temat rewitalizacji i partycypacji społecznej
Kilka słów na temat rewitalizacji i partycypacji społecznej

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, realizowany w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja powinna przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców, zaprowadzenia ładu przestrzennego, ożywienia ekonomicznego, aktywizacji mieszkańców, zmniejszenia zagrożenia przestępczością, poprawy warunków zachowania dziedzictwa kulturowego, podejmowania remontów i konserwacji (przede wszystkim obszarów i obiektów zabytkowych).

Rewitalizacja to ogół działań interwencyjnych, których celem jest wyprowadzenie zdegradowanego obszaru z kryzysu, odwrócenie niekorzystnych tendencji na tym obszarze i wdrożenie nowych funkcji (także dla zabytkowych obiektów).

 

Rewitalizacja (łac.): re (znów) + vitalis (witalny, zdolny do życia) = przywrócenie

do życia

 

W ramach rewitalizacji możemy na nowo wykorzystać opuszczone, zaniedbane obiekty – najczęściej poprzez ich adaptację do nowych funkcji, np. otwarcie klubu czy galerii w dawnej fabryce, teatru w starej kamienicy, muzeum, lokali dla organizacji społecznych etc.

 

Po co rewitalizować?

– aby pobudzić rozwój społeczny i gospodarczy,

– aby na nowo wykorzystać opuszczone lub nieużytkowane budynki i przestrzenie miejskie – najczęściej poprzez zmianę funkcji obiektu.

 

Komu służy rewitalizacja?

– służy LUDZIOM i jest prowadzona DLA LUDZI, w porozumieniu i przy współpracy z mieszkańcami rewitalizowanego terenu.

 

Celem długofalowym działań rewitalizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku jest zrównanie rozwoju obszarów obecnie kryzysowych na prawym brzegu z obszarami znajdującymi się po lewej stronie Wisły.

 

Cel nadrzędny będzie osiągnięty przez realizację czterech celów głównych:

1. Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.

2. Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego.

3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

4. Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miast.

 

Działania rewitalizacyjne rozpoczęły wdrażaną przez Miasto Stołeczne Warszawę koncepcję partycypacji obywatelskiej, traktowanej jako udział mieszkańców w kreowaniu przestrzeni najbliższej ich miejscu zamieszkania. Wdrażaniu rewitalizacji od początku towarzyszy otwarta polityka informacyjna, odbywają się konsultacje społeczne, co pomaga jak najlepiej dostosować efekt końcowy rewitalizacji dzielnicy do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

 

Partycypacja społeczna – udział mieszkańców wszystkich grup wiekowych w formalnych i nieformalnych procesach samoorganizacji zmierzających do wyzwolenia energii społecznej i działań oddolnych w sferze socjalnej, kulturalnej, w kreowaniu przestrzeni, w której się mieszka, a w konsekwencji do polepszenia warunków życia społeczności lokalnej i stanu zachowania dzielnicy

 

Projekt „Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość!” wpisuje się w formułę partycypacji społecznej, ponieważ daje młodzieży szansę współuczestnictwa w procesie rewitalizacji poprzez szereg działań edukacyjnych oraz praktycznych, które będą prowadzone w ramach projektu na podobszarach kryzysowych w dzielnicy Targówek wyznaczonych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.